Wnioski można składać na dzieci uczące się w szkole podstawowej (od klasy pierwszej), technikach, liceach, szkołach zawodowych i policealnych. Stypendium nie przysługuje na dzieci uczęszczające do zerówki (sześciolatki i młodsze).


Proszę o zapoznanie się z zasadami rekrutacji do świetlicy szkolnej w roku szkolnym 2020/2021.

Kompletnie i czytelnie wypełnioną Kartę zgłoszenia do świetlicy szkolnej należy złożyć do 4.09.2020r. do sekretariatu/wychowawcy klasy/wychowawcy świetlicy.


Spotkania Rady Rady Pedagogicznej:


Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, iż Komisja Rekrutacyjno -Kwalifikacyjna powołana w Szkole Podstawowej imienia H. Sienkiewicza zakończyła pracę. W związku z tym ogłaszam listy uczniów przyjętych do oddziału przedszkolnego oraz do klas I w roku szkolnym 2020/2021. Lista przyjętych uczniów oraz przydział do poszczególnych oddziałów klas I oraz do klas IV w związku z utworzonym oddziałem sportowym na rok szkolny 2020/2021 znajduje się przy wejściu do placówki szkoły.

Dyrektor szkoły


 

Zaświadczenia z egzaminu ósmoklasisty wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną będzie można odbierać od 31 lipca 2020 r. (piątek) od godz. 12.00 w sekretariacie szkoły w budynku przy ul. Powstania Styczniowego 26a. 

Dyrektor szkoły