Dnia 23 października 2020 w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy odbyło się głosowanie na projekty w Szkolnym Budżecie Partycypacyjnym. Głosować mogli uczniowie klas IV - VIII, dyrekcja, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz przedstawiciele Rady Rodziców (online).


Proszę wejść w tytuł artykułu.

Proszę wejść w tytuł artykułu.


Szanowni Państwo!

W listopadzie koszt obiadów wynosi 95,00 zł ( 4,75 x 20 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 28 października 2020 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy złożyć pisemną rezygnację w sekretariacie szkoły.

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady, bądź skreśleniem z listy.


 

W ubiegły wtorek, 13 października, odbyła się w Szkole Podstawowej w Choroszczy akcja charytatywna, która miała na celu zbiórkę pieniędzy potrzebnych na leczenie chorego ucznia naszej szkoły. To wydarzenie wspierała Fundacja "Naszpikowani". Dzięki niesamowitej hojności społeczności szkolnej, została zebrana kwota 4178,31 zł.

Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy.

Dyrekcja i Nauczyciele