Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

Zgodnie z ustaleniami MEiN, wytycznymi GIS, MZ, MEiN od dnia 17 maja 2021 roku uczniowie klas IV – VIII Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy zaczynają naukę w systemie hybrydowym. Zapraszam do zapoznania się z harmonogramem nauki hybrydowej. Uczniowie pracują wg aktualnego rozkładu lekcji. Wszystkie zajęcia trwają 45 minut. Uczniowie korzystają z autobusów szkolnych wg rozkładu dostępnego na stronie naszej szkoły. Nauka hybrydowa trwa do 24 maja 2021 roku. Uczniowie klas IV – VIII podczas nauki hybrydowej powinni posiadać własny posiłek i napój. Na terenie szkoły obowiązuje Regulamin funkcjonowania w placówce w okresie Sars – Cov – 2.

 Dyrektor szkoły


Szanowni Państwo!

W maju koszt obiadów wynosi  85,50 zł ( 4,75 x 18 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 4 maja 2021 r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa. Osoby, które otrzymały sms z kwotą do wpłaty, proszę o jej uiszczenie na  podany wyżej rachunek bankowy.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniachW przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; 85 719 14 00 lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.


 

 

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informuję, że od poniedziałku 26.04.2021r. uczniowie kl. 0-III uczęszczający do tej pory na obiady będą mogli dalej z nich korzystać - według harmonogramu zajęć hybrydowych, udostępnionych na stronie Szkoły Podstawowej w Choroszczy.

Ze względu na nadpłaty, kwota do wpłaty za obiady będzie podana w kolejnym ogłoszeniu na nowy miesiąc (maj).

Z uwagi na powyższe w kwietniu nie ma opłaty za obiady.

 


 

Szanowni Państwo!

Od poniedziałku, 26 kwietnia 2021 roku, uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19 zaczynają naukę w systemie hybrydowym.

W dniach 26 – 27 kwietnia 2021 roku (poniedziałek, wtorek) w  systemie stacjonarnym,  w szkole pracują uczniowie klas I c, I f, II b, II c, II d, III a, III c, natomiast  klasy I a, I b, I d, I e, II a, III b, III d pracują w systemie zdalnym.

W dniach 28 – 29 kwietnia 2021 roku (środa, czwartek) w systemie stacjonarnym, w szkole pracują uczniowie klas I a, I b, I d, I e, II a, III b, III d, natomiast klasy I c, I f, II b, II c, II d, III a, III c pracują w systemie zdalnym.

W szkole będzie prowadzona również opieka świetlicowa dla uczniów, którzy uczą się stacjonarnie i którzy w bieżącym roku szkolnym ze świetlicy korzystali.

Obowiązuje dotychczasowy pięciodniowy rozkład zajęć lekcyjnych, zajęć dodatkowych oraz zajęć z pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

W czasie nauczania w systemie hybrydowym lekcje w klasach I - III trwają 45 minut bez względu czy uczniowie pracują stacjonarnie czy zdalnie. Rozkład dzwonków.

Dyrektor szkoły


 

Ogłoszenie

Informujemy, iż sprawozdanie finansowe Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy za rok 2020 będzie zamieszczone na stronie www.choroszcz.pl