"Wychowywać – to pomagać 

     w poszukiwaniu i odkrywaniu wartości”

Ważnym zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które są stałym i nieodzownym elementem kultury i życia każdego człowieka.

Od dawna wiadomo, że żeby się czegoś szybko nauczyć trzeba zaangażować jak najwięcej zmysłów. Dalsza cześć artykułu w tytule.

   Głównym celem programu czytelniczego było zaszczepienie nawyków czytelniczych i rozwijanie zamiłowania do literatury. Jego podstawowym założeniem było popularyzowanie czytelnictwa, wzmacnianie więzi rodzinnych, zaktywizowanie do twórczego wysiłku i integrowanie społeczności szkolnej. Podjęte przez nas działania miały na celu wdrożenie dzieci do częstych kontaktów z książką, zachęcenie do polubienia czytania, rozwijanie wyobraźni oraz docenienie piękna i wartości płynących z obcowania z książką.

   Uczniowie na zajęciach rozwijających zapoznawali się z książką. W specjalnie do tego celu założonym zeszycie zwanym lekturnikiem, zapisywane były najważniejsze informacje dotyczące treści, autora oraz wydawnictwa.  Następnie uczniowie  opisywali własne wrażenia po przeczytaniu książki oraz wykonywali do tego ilustrację. Na zajęciach wykonywali również swoich ulubionych bohaterów książek z plasteliny.

   Prowadzona innowacja spowodowała rozbudzenie zainteresowań: recytatorskich, aktorskich, plastycznych i muzycznych. Zwiększyła się kreatywność dzieci oraz wzmocniona została więź międzypokoleniowa dzieci i rodziców.

    Na zakończenie innowacji uczniowie napisali własne opowiadania oraz wykonali do nich ilustracje. Całość została wydana w postaci fotoksiażki, którą każdy uczeń otrzymał na koniec roku szkolnego.

 

Autor innowacji: Urszula Misiewicz

Innowacja „Nice to e-meet you” jest naszą odpowiedzią na prośby i sugestie uczniów a także wyjście naprzeciw wymogom edukacyjnym zawartym w aktualnej podstawie programowej dla II etapu edukacyjnego.

Na podstawie wieloletnich obserwacji oraz przeprowadzonych diagnoz w pracy w szkole zauważyłyśmy, że uczniom najbardziej brakuje rozwijania umiejętności mówienia . Dlatego też główną przyczyną opracowania innowacji z tego przedmiotu była potrzeba nauki swobodnej komunikacji.

Podczas spotkań online z uczniami z całego świata uczniowie prezentują walory swojego kraju, regionu oraz miasta. Ponad to rozmawiają w języku angielskim o tym co ich interesuje, o swoich pasjach i sprawach dla nich ważnych.

Gry i zabawy naszych rodziców - krótkie wywiady z rodzicami