Szanowni Państwo! Drodzy Uczniowie!

Uprzejmie informuję, iż dnień 7 stycznia 2022 roku w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. Placówka w tym dniu będzie zamknięta.


 

Szanowni Państwo!

W dniu 5 stycznia 2021 roku przez pocztę służbową uczniów Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy wychowawcy przekażą informację o ocenach przewidywanych z przedmiotów i z zachowania uzyskanych w I semestrze roku szkolnego 2021/22. Bardzo proszę o zapoznanie się z zestawieniami ocen i potwierdzenie tego faktu informacją zwrotną, np. Zapoznałem się/ Zapoznałam się....imię i nazwisko, data.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


 

Szanowni Państwo!
 
W Nowym Roku obiady będą wydawane od 10 stycznia 2022r. Lista dzieci zapisanych na obiady w 2021 roku zostaje bez zmian.
W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-  tel. 85 713 14 80; lub 530 679836; 536 589 984
Koszt obiadów wynosi 49,50 zł ( 4,95 zł x 10 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 7 stycznia 2022r. , wyłącznie na konto szkoły
69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc ...., imię i nazwisko dziecka, klasa.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.
Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły-           
tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00.
Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.

Założeniem projektu Let’s sing a Christmas song (Zaśpiewajmy kolędę) była nauka i wspólne śpiewanie świątecznych piosenek, co jest elementem świąt Bożego Narodzenia.

Uczniowie klas 0-3 wzięli udział w konkursie, którego celem było wykonanie szopki. Łącznie nadeszły 23 piękne prace. Komisja miała ogromny problem z wyłonieniem zwycięskiej szopki. Po długich obradach pragniemy zaprezentować wyniki.