Szanowni Państwo!

W grudniu koszt obiadów wynosi 79,20 zł ( 4,95 zł x 16 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 29 listopada 2021r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa. 

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach

W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły- tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.