Szanowni Państwo, 

proszę o zapoznanie się z regulaminem użyczenia sprzętu komputerowego ramach nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu komputerowego z programu #zdalnaszkoła Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz wsparcia Gminy Choroszcz w zakresie wykluczenia cyfrowego uczniów  w obszarze nauki zdalnej w trakcie pandemii COVID-19.

Regulamin i wiosek dostępny po kliknięciu na tytuł.


REGULAMIN

użyczenia sprzętu komputerowego uczniom
Szkoły Podstawowej w Choroszczy

w ramach nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu komputerowego
z programu #zdalnaszkoła
Centrum Projektów Polska Cyfrowa
oraz wsparcia Gminy Choroszcz w zakresie wykluczenia cyfrowego uczniów
w obszarze nauki zdalnej w trakcie pandemii COVID-19

 

 1. W ramach programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” oraz wsparcia Gminy Choroszcz w zakresie wykluczenia cyfrowego uczniów w obszarze nauki zdalnej w trakcie pandemii COVID-19,Szkoła Podstawowa w Choroszczy (zwana dalej szkołą) udostępnia do bezpłatnego użyczenia uczniom sprzęt komputerowy.
 2. Pod pojęciem „sprzęt komputerowy” należy rozumieć: komputer stacjonarny z monitorem lub laptop wraz z wyposażeniem dodatkowym (oprogramowanie, zasilacz, myszka, itp.).
 3. Możliwość nieodpłatnego użyczenia sprzętu komputerowego posiadają uczniowie uczęszczający do klas I-VIII szkoły, nieposiadający komputera domowego, umożliwiającego im naukę zdalną wprowadzoną na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ze względu na pandemię COVID-19 (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  , ( U. poz. 1870 ze zm.)).
 4. Dopuszcza się nieodpłatne użyczenie sprzętu komputerowego rodzicom/opiekunom prawnym mającym troje i więcej dzieci, w przypadku posiadania jednego komputera w rodzinie, pod warunkiem, że wszystkie dzieci uczą się w szkole.
 5. Liczba sprzętu komputerowego do użyczenia w ramach wsparcia jest ograniczona.
 6. W przypadku większej liczby uczniów chętnych od nieodpłatnego wypożyczenia sprzętu komputerowego, o kolejności przyznawania będzie decydować spełnianie warunków określnych w pkt 3 i 4 Regulaminu. W przypadku takiej samej liczy osób spełniających powyższe kryteria, o użyczeniu sprzętu komputerowego decydować będzie kolejność złożenia wniosku(data i godzina).
 7. Wypożyczenie sprzętu komputerowego następuje na wniosek rodzica/prawnego opiekuna ucznia
  i za zgodą Dyrektora szkoły na okres nauki zdalnej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
  i zwalczaniem COVID-19
  , (Dz. U. poz. 1870 ze zm.).
 8. Wnioski o nieodpłatne wypożyczenie sprzętu komputerowego składają rodzice/opiekunowie prawni w wersji elektronicznej na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

W wyjątkowych przypadkach wnioski będą przyjmowane osobiście w sekretariacie szkoły, w godz. 8.00-15.00.

 1. Rodzic/opiekun prawny ucznia akceptuje niniejszy Regulamin w obowiązującej formie brzmienia w dniu złożenia wniosku i ponosi odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt.
 2. Po zaakceptowaniu wniosku i podpisaniu umowy użyczenia, sprzęt komputerowy wydawany będzie przez Dyrektora szkoły lub osobę przez niego upoważnioną rodzicowi/prawnemu opiekunowi.
 3. Rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do osobistego zwrotu sprzętu komputerowego
  w stanie takim, w jakim otrzymał go w dniu wypożyczenia i zwrócenia sprzętu w ciągu 5 dni roboczych po ustaniu obowiązku nauki zdalnej do Dyrektora lub osoby upoważnionej w wyznaczonym w przez Dyrektora terminie.
 4. Za wszelkie szkody wynikłe z nieprawidłowego użytkowania sprzętu komputerowego powstałe
  w okresie użyczenia, odpowiada rodzic/opiekun prawny i zobowiązuje się do pokrycia kosztów naprawy komputera lub wymiany sprzętu na nowy. Dotyczy to wszelkich wypadków uszkodzeń mechanicznych, zalania, pożaru – wynikających z niewłaściwego wykorzystania sprzętu.
 5. Rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się do niezwłocznego zgłoszenia na piśmie Dyrekcji szkoły informacji o zaistniałych problemach eksploatacyjnych, awariach.
 6. W przypadku naruszenia obowiązujących zabezpieczeń i/lub (plomb) gwarancyjnych komputera
  i stwierdzeniu dokonania nieautoryzowanych zmian/uszkodzeń sprzętu, rodzic/opiekun prawny ponosi koszty wymiany sprzętu na nowy.
 7. Zabrania się instalowania na komputerze własnego oprogramowania.
 8. Zabrania się usuwania oprogramowania dostarczonego w ramach sprzętu komputerowego.
 9. Zabrania się korzystania z komputera w jakikolwiek sposób mogący naruszać prawa autorskie.
 10. Dane zgromadzone na urządzeniu zostaną usunięte w ciągu 30 dni od zwrotu szkole.
 11. Dyrektor szkoły ma prawo zażądać natychmiastowego zwrotu sprzętu komputerowego.
 12. Dyrektor szkoły lub osoba przez niego wyznaczona, we współpracy z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Choroszczy ma możliwość zweryfikowania prawdziwość danych podanych
  we Wniosku o nieodpłatne wypożyczenie sprzętu komputerowego.
 13. Dyrekcja szkoły zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu w dowolnym momencie, bez podania przyczyny.
 14. W kwestiach spornych, nieobjętych niniejszym Regulaminem, decydujący głos ma Dyrektor szkoły.
 15. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w szkole, w trybie zwyczajowo przyjętym.

 

Dyrektor Szkoły

Ewa Zawistowska

Wniosek