Szkolny Budżet Partycypacyjny

           

Miło nam poinformować, że w naszej szkole kontynuujemy przygodę ze Szkolnym Budżetem Partycypacyjnym. Dzięki wsparciu Pana Burmistrza społeczność szkolna klas IV- VIII może składać projekty na kwotę 2600 zł.

Zachęcamy uczniów klas IV – VIII do składania projektów na rzeczy, które Waszym zdaniem pomogą nam jeszcze lepiej razem uczyć się, współpracować i relaksować się w naszej szkole.

Szczegóły znajdziecie w załącznikach. Życzymy kreatywności i wielu twórczych pomysłów! Czekamy na Wasze projekty do 03.06.2022

 

Zespół Koordynujący

Nauczyciele: Barbara Joka, Anna Kozłowska, Joanna Chmur, Ewa Zalewska

Uczniowie: Wiktoria Dziejma, Julia Kraśnicka, Anna Ramotowska,

Kinga Ramotowska, Miłosz Mancewicz

 

 

Regulamin Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

 

 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Szkolny Budżet Partycypacyjny (Szkolny Budżet) jest przeprowadzany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy.

 Środki na realizację projektów wybranych w ramach Szkolnego Budżetu pochodzą ze środków otrzymanych od Burmistrza gminy Choroszcz i wynoszą 2600 zł. Możliwe jest zwiększenie środków poprzez pozyskanie sponsorów.

 Szkolnym Budżetem zarządza zespół roboczy złożony z dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Zespołowi roboczemu przewodzą koordynatorki Szkolnego Budżetu, które poza organizacją pracy zespołu roboczego czuwają również nad przebiegiem Szkolnego Budżetu oraz wspierają w pisaniu i promowaniu projektów do Szkolnego Budżetu.

W skład zespołu roboczego wchodzą:

 a) Ewa Zawistowska, dyrektor szkoły,

 1. b) Beata Gawryluk, wicedyrektor szkoły
 2. c) Katarzyna Adamska - Niewiarowska, wicedyrektor szkoły
 3. d) Joanna Chmur nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,
 4. e) Barbara Joka, nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,
 5. f) Anna Kozłowska, nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,
 6. g) Ewa Zalewska, nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,
 7. h) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców,
 8. i) Julia Kraśnicka, przedstawiciel uczniów,

j), Wiktoria Dziejma, przedstawiciel uczniów,

 1. k) Anna Ramotowska, przedstawiciel uczniów,
 2. l) Kinga Ramotowska, przedstawiciel uczniów,

ł) Miłosz Mancewicz, przedstawiciel uczniów

 

 

 1. Szkolny Budżet przebiega zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

  

JAKIE PROJEKTY MOŻNA SKŁADAĆ?

 Realizowane mogą być projekty o charakterze inwestycji (np. remont, prace ogrodowe) lub

zakupu (np. książek, wyposażenia, sprzętu sportowego). Nie będą realizowane projekty o charakterze wydarzeń (np. warsztaty, dyskoteka).

 1. Projekty muszą być zgodne z prawem i statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogą naruszać planów szkoły.
 2. Projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły.
 3. Projekty muszą zawierać się w przedziale od 100 zł do 2600 zł.
 4. Projekty muszą być możliwe do realizacji do 31.08. 2022.
 5. Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla społeczności szkolnej, czyli być dostępne dla uczniów co najmniej jednego etapu edukacyjnego (klasy IV - VIII).

 

SKŁADANIE PROJEKTÓW

 Projekty mogą składać:

 1. a) uczniowie szkoły,
 2. b) rodzice lub opiekunowie prawni, pod warunkiem że składają projekt razem z uczniami szkoły (rodzic + minimum 3 uczniów klas IV - VIII),
 3. c) nauczyciele, pod warunkiem że składają projekt razem z uczniami szkoły (nauczyciel + minimum 3 uczniów klas IV - VIII),
 4. d) pozostali pracownicy szkoły, pod warunkiem że składają projekt razem z uczniami szkoły (pracownik szkoły + minimum 3 uczniów klas IV - VIII).
 5. Członkowie zespołu roboczego nie mogą składać projektów.
 6. Projekty można składać pojedynczo lub grupowo.
 7. Jedna osoba może zgłosić do 2 projektów.
 8. Projekty należy składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły na formularzu

zgłoszeniowym, który jest w załączniku nr 2 do regulaminu. W razie niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej projekty można będzie składać w wersji elektronicznej.

 1. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę poparcia osobiście podpisaną przez 30 osób, wyłącznie spośród: uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców lub pozostałych pracowników szkoły.

Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt.

Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów. Wśród podpisów poparcia co najmniej połowę powinni stanowić uczniowie szkoły klas IV – VIII.

 

SPRAWDZANIE I POPRAWIANIE PROJEKTÓW

 

 1. Projekty są sprawdzane przez koordynatorów Szkolnego Budżetu pod kątem poprawności

i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.

 1. Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, koordynatorzy Szkolnego Budżetu zwracają go osobom składającym projekt do poprawy, dając wskazówkę, co należy poprawić.
 2. Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, koordynatorzy

Szkolnego Budżetu zwracają je osobom składającym projekty do poprawy, dając wskazówkę, co można zrobić, by uniknąć kolizji (np. napisać wspólnie jeden projekt lub zmienić miejsce

realizacji).

 1. Czas na poprawę projektu wynosi 2 dni.
 2. Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub które mogą być

odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.

 1. Listę projektów sprawdzonych przez koordynatorów Szkolnego Budżetu, w tym przede wszystkim dopuszczonych do etapu głosowania, zatwierdza zespół roboczy.
 2. Koordynatorzy Szkolnego Budżetu publikują listę losowo ułożonych projektów dopuszczonych do głosowania.

 PROMOCJA PROJEKTÓW

 1. Projekty, które przeszły do etapu głosowania, można promować wśród społeczności szkolnej, np. za pomocą plakatów i ulotek, a także podczas zorganizowanych w tym celu apeli szkolnych lub online.

2.Zespół roboczy wskazuje miejsca na terenie szkoły, w których można wieszać plakaty i zostawiać ulotki.

  

GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

 1. Głosować mogą:

a) uczniowie szkoły,

b) nauczyciele,

c) pozostali pracownicy szkoły,

d) Rada Rodziców.

2.Głosować można tylko raz i tylko na jeden projekt.

3.Głosowanie jest tajne i odbywa się na papierowych kartach do głosowania. Rada Rodziców może głosować na papierowych kartach do głosowania lub drogą internetową.

4. Do realizacji przechodzą projekty, które uzyskały największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie Szkolnego Budżetu.

5.W sytuacji, gdy projekt uzyskał wystarczającą liczbę głosów, by przejść do realizacji, ale nie mieści się w kwocie Szkolnego Budżetu, do realizacji przechodzi kolejny pod względem liczby głosów projekt, który mieści się w tej kwocie.

6.Jeżeli kilka projektów uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, o tym, który lub które z nich przechodzą do realizacji decyduje losowanie.

 

REALIZACJA PROJEKTÓW

 Projekty wybrane w ramach Szkolnego Budżetu będą realizowane przez pracowników szkoły lub wykonawców zewnętrznych.

 ZMIANY REGULAMINU

 W uzasadnionych przypadkach zespół roboczy może zmienić regulamin, informując o tym społeczność szkolną (aneks).

  

Załącznik nr 1 – Harmonogram

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy z listą poparcia

  

Załącznik nr 1

 

Harmonogram

 Realizacja Szkolnego Budżetu przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

 

do 31 maja 2022

promocja Szkolnego Budżetu

do 3 czerwca 2022

składanie projektów

3 – 7 czerwca 2022

sprawdzanie projektów, weryfikacja i poprawki

7 czerwca 2022

ogłoszenie listy projektów dopuszczonych

do głosowania

 

8 – 14 czerwca 2022

promocja projektów

 

15 czerwca 2022

głosowanie

20 czerwca 2022

ogłoszenie wyników

21 czerwca – 31 sierpnia 2022

realizacja projektów

do 30 września 2022

ewaluacja i podsumowanie realizacji projektów Szkolnego Budżetu

 

 

Załącznik nr 2

  

......................................................

DATA ZŁOŻENIA PROJEKTU

To pole zostawcie puste

 

 

Formularz zgłoszeniowy do Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

 

 

NAZWA PROJEKTU

Wymyślcie taką nazwę, która będzie krótka i zrozumiała dla innych.

 

 

 

 

 

  

 

OPIS PROJEKTU

Wyjaśnijcie, co chcecie zrobić i dlaczego warto to zrobić. Napiszcie, jaka będzie  korzyść dla szkoły i całej społeczności szkolnej z realizacji projektu. Napiszcie też, gdzie chcecie go zrealizować – jeśli to możliwe, wskażcie dokładne miejsce.

Pamiętajcie, że efekty projektu powinny być ogólnodostępne!

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZACOWANY KOSZT PROJEKTU

Spiszcie w osobnym wierszach wszystkie rzeczy, które trzeba kupić w ramach projektu, a potem – samodzielnie albo z pomocą dorosłych – oszacujcie ich koszt. Na koniec zsumujcie te koszty. Pamiętajcie, że projekt musi kosztować nie więcej niż 2000 zł!

 

 

 

 

Co trzeba kupić?

 

Ile to kosztuje?

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

                       Szacowany koszt projektu:

 

 

 

PODPISY AUTORÓW PROJEKTU

Podpiszcie się pod swoim projektem.

 

 

 

Uczniowie – imię i nazwisko, klasa

Rodzice / opiekunowie prawni – imię i nazwisko oraz dane dziecka, które jest uczniem

Nauczyciele i pozostali pracownicy– imię i nazwisko, funkcja

 

Podpis

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista poparcia

 

 

NAZWA PROJEKTU

Wpiszcie taką samą nazwę jak na 1. stronie formularza zgłoszeniowego.

 

 

 

 

 

 

LISTA POPARCIA DLA PROJEKTU

Zbierzcie co najmniej 30 podpisów na liście poparcia. Wśród podpisów poparcia co najmniej połowę powinni stanowić uczniowie.

 

 

 

Uczniowie – imię i nazwisko, klasa

Rodzice / Opiekunowie prawni – imię i nazwisko oraz dane dziecka, które jest uczniem

Nauczyciele, dyrekcja i pozostali pracownicy– imię i nazwisko, funkcja

Podpis

 

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

4.

 

 

5.

 

 

6.

 

 

7.

 

 

8.

 

 

9.

 

 

10.

 

 

11.

 

 

12.

 

 

13.

 

 

14.

 

 

15.

 

 

16.

 

 

17.

 

 

18.

 

 

19.

 

 

20.

 

 

21.

 

 

22.

 

 

23.

 

 

24.

 

 

25.

 

 

26.

 

 

27.

 

 

28.

 

 

29.

 

 

30.