POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2021/2022 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Szanowni Państwo!

Przedstawiam terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności z nimi związane

1 marca 2021 – 12 marca 2021 roku – Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z wymaganą dokumentacją

15 marca 2021 – 25 marca 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z załączoną dokumentacją

26 marca 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1)

29 marca 2021 roku 1 kwietnia 2021 roku – Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

2 kwietnia 2021 roku – Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I.

Wymaganą dokumentację należy składać w sekretariacie placówki.

Po kliknięciu na słowo "Ogłoszenie" pojawią się wymagane dokumenty.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły


Dokumenty do klasy pierwszej:

- karta zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

- oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

 

 Dokumenty do oddziału przedszkolnego - kl. "0"

- karta zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

  - Kryteria przyjęć  kandydatów w  postępowaniu rekrutacyjnym

 odpowiednio, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:

Oświadczenie o samotnym wychowaniu dziecka, kandydata do oddziału przedszkolnego

Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

 - Oświadczenie - załaczniik nr 1 do Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy

 - Oświadczenie - załaczniik nr 2 do Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy

 - Oświadczenie - załaczniik nr 3 do Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy

-  oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego.

 

 Zasady rekrutacji reguluje ustawa Prawo oświatowe  -  Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 poz.4,  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Uchwała nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.