Na podstawie Zarządzenie nr 111/2020 Burmistrza Choroszczy z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2020/2021 do przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów.

Terminy podstawowe:

1. 17.02.2020r.- 28.02.2020r. -  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2.  02.03.2020r. - 12.03.2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. 13.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. 16.03.2020r. - 20.03.2020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. 23.03.2020r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.Terminy uzupełniające:

1.14.04.2020 r. - 21.04.2020r. -  złożenie wniosku o przyjęcie dziecka  wraz z wymaganą dokumentacją potwierdzającą spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

2. 22.04.2020r. - 24.04.2020r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. 27.04.2020r. - podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.

4. 28.042020r. - 30.042020r. - potwierdzenie przez rodzica kandydata woli zapisu dziecka  w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. 04.05.2020r. - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 

Dokumenty do klasy pierwszej:

- kata zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

 - oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

 

 Dokumenty do oddziału przedszkolnego - kl. "0"

- kata zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

 odpowiednio, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:

- kryteria przyjęć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym,

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 - załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r.

 -  oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Zasady rekrutacji reguluje ustawa Prawo oświatowe  -  Dz.U. z 2018r. poz. 996,  rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek  oraz Uchwała nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium