Na podstawie Zarządzenie nr 448/2023 Burmistrza Choroszczy z dnia 27 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i klas I szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Choroszcz przedstawiamy terminarz rekrutacji i wykaz potrzebnych dokumentów (dokumenty będą dostępne na stronie szkoły oraz w sekretariatach szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 1 i ul. Powstania Styczniowego 26a od 17 marca 2023r.). Więcej informacji po kliknięciu na tytuł.


Dokumenty będą dostępne na stronie szkoły oraz w sekretariatach szkoły przy ul. Powstania Styczniowego 1 i ul. Powstania Styczniowego 26a od 17 marca 2023r.

Terminy podstawowe:

1. 20.03.2023r.- 04.04.2023r. -  złożenie w sekretariacie szkoły (Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 1 lub  ul. Powstania Styczniowego 26a) wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza wraz z wymaganą dokumentacją.

2.  do 27.04.2023r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 20216r. Prawo oświatowe.

3. 28.04.2023r.  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1).

4.  do 11.05.2023r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli zapisu dziecka  do oddziału przedszkolnego,  klasy I do Szkoły Podstawowej w Choroszczy w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. 12.05.2023r.  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

Terminy uzupełniające:

1. 12.06.2023r.- 16.06.2023r. -  złożenie w sekretariacie szkoły (Choroszcz, ul. Powstania Styczniowego 1 lub  ul. Powstania Styczniowego 26a) wniosku o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego, klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza wraz z wymaganą dokumentacją.

2.  do 22.06.2023r. - weryfikacja przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy wniosków o przyjęcie i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności o których mowa w art.150 ust. 7 ustawy z dn. 14 grudnia 20216r. Prawo oświatowe.

3. 23.06.2023r.  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną powołaną przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy listy kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1).

4.  do 29.06.2023r. - potwierdzenie przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata woli zapisu dziecka  do oddziału przedszkolnego,  klasy I do Szkoły Podstawowej w Choroszczy w postaci pisemnego oświadczenia. 

5. 30.06.2023r.  godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości przez Komisję Rekrutacyjną Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

 Dokumenty do klasy pierwszej:

- karta zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

- zgoda na założenie konta szkolnego e-mail

 - oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do klasy pierwszej (wersja WORD)

  

 Dokumenty do oddziału przedszkolnego - kl. "0"

- kata zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

 odpowiednio, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:

- kryteria przyjęć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym,

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 - załączniki nr 1 (potwierdzenie: zatrudnienia - zaświadczenie z zakładu pracy;  prowadzenia gospodarstwa rolnego - zaświadczenie z KRUS o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników z tego tytułu lub dowód opłacania składek w KRUS,; prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej - aktualny (nie starszy, niż 3 dni przed złożeniem wniosku) wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego;  pobierania nauki - zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o pobieraniu nauki w trybie dziennym stacjonarnym) 2, 3 do Uchwały nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r.

 -  oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego. (wersja WORD)

Zasady rekrutacji reguluje ustawa Prawo oświatowe  -  Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 poz.4,  Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz Uchwała nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.