Zasady poruszania się dzieci po drogach reguluje ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j.: DzU z 2005 r. nr 105, poz. 908, z późn. zm.).


Zgodnie z artykułem 43 ust. 1 i 3 dziecko w wieku do lat 7 może korzystać z drogi wyłącznie pod opieką osoby, która osiągnęła co najmniej 10 lat. Pod pojęciem „droga” ustawa definiuje jako „wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt”. Z przepisu wyłączone są jedynie strefy zamieszkania (np. uliczki osiedlowe) oraz drogi wyłącznie przeznaczone dla pieszych. Ustawodawca określił, że dziecko, które nie skończyło siódmego roku życia, nie może samodzielnie iść lub wracać ze szkołyGranica wieku nie jest wyrażona rocznikiem urodzenia, a datą oznaczoną co do dnia i miesiąca.

Ostateczną decyzję, kiedy dziecko po ukończeniu 7 lat będzie wracało samo ze szkoły, należy od rodziców. Co wziąć pod uwagę przy podejmowaniu tej trudnej decyzji?

Przede wszystkim warto przyjrzeć się:

  • dojrzałości swojego dziecka - każde przecież rozwija się w swoim tempie, nie każde w wieku 7 lat wykaże się roztropnością,
  • doświadczeniami dziecka związanymi z poruszaniem się po mieście (przykładowo jeśli dziecko zwykle podwozimy samochodem, może nie wiedzieć, jak bezpiecznie zachować się na ulicy),

Przed ostateczną decyzją na tak - warto porozmawiać z dzieckiem na temat zagrożeń, które na niego czekają i uczulić je na nie oraz „próbnie” przebyć z nim drogę, jaką będzie miał na co dzień do pokonania. Istotne jest również nauczenie go podstawowych zasad ruchu drogowego. Należy zwrócić uwagę na to, co powinien zrobić w sytuacji zgubienia się w mieście lub kontaktów z obcymi proponującymi podwiezienie do domu.  

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pieszy poruszający się poza obszarem zabudowanym po zmierzchu jest zobowiązany do noszenia odblasków. Policjanci często sugerują, że w przypadku dzieci warto ten obowiązek rozszerzyć także na obszar zabudowany. Dzięki odblaskom dziecko jest lepiej widoczne na drodze, szczególnie w okresie jesiennym i zimowym, kiedy szybciej robi się ciemno. 

Zgodnie z Kodeksem wykroczeń: Kto, mając obowiązek opieki lub nadzoru nad małoletnim do lat 7, dopuszcza do przebywania małoletniego na drodze publicznej lub na torach pojazdu szynowego, podlega karze grzywny albo karze nagany.