Szanowni Rodzice,
MGOPS w Choroszczy zaprasza do udziału w projekcie „Razem możemy więcej 2” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa 7. POPRAWA SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ, Działanie 7.2. Rozwój usług społecznych, Poddziałanie 7.2.2. Rozwój usług społecznych w ramach BOF. Projekt realizuje Fundacja DIALOG wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA i ELEOS Prawosławnym Ośrodkiem Miłosierdzia Diecezji Białostocko-Gdańskiej.

W ramach projektu oferowane jest wsparcie:
1) Wsparcie rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze
a) Przeprowadzenie cyklu warsztatów Akademii Rodziców
b) Wydarzenia rodzinne – wspólne spotkania UP
c) Tygodniowy wyjazd terapeutyczny dla rodzin
2) Mobilne Punkty Wsparcia rodzin w gminach BOF objętych projektem poradnictwo specjalistyczne
3) Rozszerzenie oferty placówek wsparcia dziennego poprzez:
a) Zajęcia dodatkowe
b) Zajęcia W. Sherborne
c) Zajęcia TUS/TZA/Trening pewności siebie
4) Aktualizacja wiedzy i kompetencji pracowników i wolontariuszy jednostek wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej poprzez:
a) Superwizję kadry i wolontariuszy
b) Szkolenia kadry i wolontariuszy
5) Wsparcie młodzieży z rodzin oraz placówek dziennych i pieczy zastępczej
a) Mentoring dla dzieci i młodzieży z rodzin z problemami opiekuńczo-wychowawczymi oraz pieczy zastępczej
b) Doradztwo zawodowe dla młodzieży
c) Rozszerzenie działalności placówek wsparcia dziennego o grupy/kluby dla młodzieży.
d) Kurs języka angielskiego - zajęcia z kompetencji kluczowych.

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie: https://fundacjadialog.pl/razem-mozemy-wiecej-ii/