POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE NA ROK SZKOLNY 2024/2025 DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

ORAZ KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY

Szanowni Państwo!

Przedstawiam terminy postępowania rekrutacyjnego i czynności z nimi związane

8 marca 2024 – 22 marca 2024 roku – Rodzice składają wniosek o przyjęcie dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z wymaganą dokumentacją.

23 marca 2024 – 19 kwietnia 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy weryfikuje wnioski o przyjęcie dziecka do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I, wraz z załączoną dokumentacją

22 kwietnia 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów zakwalifikowanych oraz niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

23 kwietnia 2024 roku 30 kwietnia 2024 roku – Rodzic potwierdza wolę przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy, do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I

2 maja 2024 roku – Komisja Rekrutacyjna Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Choroszczy podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły, do oddziału przedszkolnego oraz klasy I (lista zostanie wywieszona na drzwiach wejściowych placówki przy ul. Powstania Styczniowego 1 oraz Powstania Styczniowego 26 a do godziny 12.00)

Wymaganą dokumentację należy składać w sekretariacie placówki.

Dyrektor szkoły


 Dokumenty do klasy pierwszej:

- wniosek zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

 - oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do klasy pierwszej.

  Dokumenty do oddziału przedszkolnego - kl. "0"

- wniosek zgłoszenia i oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych i publikacji wizerunku.

 odpowiednio, jeśli kandydat spełnia następujące kryteria:

- kryteria przyjęć kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym,

- oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

 - oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka,

 - załączniki nr 1, 2, 3 do Uchwały nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r.

 - oświadczenie woli po przyjęciu dziecka do oddziału przedszkolnego.

Zasady rekrutacji reguluje ustawa Prawo oświatowe  -  Dz.U. z 2020r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 poz.4  oraz Uchwała nr XXIV/241/2017 Rady Miejskiej w Choroszczy z dnia 31 marca 2017r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Choroszcz, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.