REGULAMIN FUNKCJONOWANIA W PLACÓWCE W OKRESIE SARS-CoV-2 OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY                                   OD 1 WRZEŚNIA 2020r.


Podstawa prawna:

Na podstawie wytycznych MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku

 1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.
 2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.
 3. Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk
 4. Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:
 5. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
 6. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
 7. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
 8. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).
 9. Rodzic/opiekun dziecka/dzieci przekazuje dziecko osobie dyżurującej, pozostając w przestrzenie wyznaczonej i nie przechodząc dalej na teren szkoły.
 10. Rodzic/ opiekun dziecka może przekazać lub uzyskać potrzebne informacje tylko w sekretariacie szkoły. W momencie wejścia do sekretariatu szkoły niezmiennie obowiązują zasady dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.
 11. W przypadku chęci komunikacji z dzieckiem rodzic/opiekun prawny zgłasza ten fakt w sekretariacie szkoły.
 12. Nauczyciel/ pracownik szkoły może użyć termometru do zmierzenia temperatury u ucznia w przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka.
 13. W przypadku gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dokonuje odizolowania ucznia w odrębnym pomieszczeniu. O tym fakcie informowany jest rodzic/opiekun ucznia i ma on obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko.
 14. Podczas zajęć w szkole nauczyciele i uczniowie unikają gromadzenia się na jej terenie. W miarę możliwości nauczyciele mogą prowadzić zajęcia na powietrzu, natomiast sale lekcyjne wietrzą jak najczęściej.
 15. W szkole, przed wejściem na jej teren, w trakcie przebywania na jej terenie obowiązuje częsta higiena rąk, ochrona podczas kaszlu lub kichania oraz unikanie dotykania oczu i ust.
 16. Podczas przebywania na terenie szkoły rekomenduje się noszenie maseczek zakrywających usta i nos lub przyłbic dla pracowników szkoły i uczniów.
 17. Podczas zajęć w salach lekcyjnych uczniowie korzystają ze swoich przyborów szkolnych i podręczników, nie wymieniają się nimi.
 18. Podczas zajęć wychowania fizycznego korzysta się ze zdezynfekowanego sprzętu. Po każdym użyciu sprzętu podlega on ponownej dezynfekcji. Na lekcji należy ograniczyć sporty kontaktowe.
 19. Podczas zajęć muzyki uczniowie korzystają tylko z własnych instrumentów, nie wymieniają się nimi.
 20. W przypadku kwarantanny lub izolacji z powodu zagrożenia SARS-Cov-2 zastosowanej wobec ucznia rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek zatrzymać dziecko w domu i przekazać powyższą informację szkole. Wówczas poinformowany o tym wychowawca ucznia przekazuję tę wiadomość innym nauczycielom uczącym dziecko. Nauczyciele przechodzą na tryb pracy zdalnej z uczniem.
 21. W klasach I – III nauczyciele organizują przerwy dla uczniów zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż co 45 minut. Sugeruje się, aby poszczególne klasy wychodziły na korytarz pojedynczo.
 22. Dzieci w klasach młodszych nie przynoszą do placówki swoich zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.
 23. W bibliotece szkolnej może przebywać jeden- dwóch uczniów z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Zobowiązuje się nauczyciela bibliotekarza do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy podczas przebywania uczniów w bibliotece szkolnej.
 24. W gabinecie pielęgniarskim może przebywać jeden uczeń. Zobowiązuje się pielęgniarkę szkolną do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos lub przyłbicy podczas przebywania ucznia w gabinecie.
 25. W stołówce szkolnej podczas spożywania posiłków obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. W miarę możliwości przy jednym stoliku siadają uczniowie jednej klasy.
 26. Podczas przebywania w świetlicy szkolnej obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. W miarę możliwości przy jednym stanowisku pracy/stoliku siadają uczniowie z jednej klasy.
 27. W przypadku stwierdzenia przypadku SARS-CoV-2 na ternie szkoły dyrektor placówki postępuje zgodnie z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.

 

Zbiór procedur obowiązujących w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy