Szanowni Państwo!

 Obiady rozpoczną się 21 (czwartek) stycznia 2021 roku. Kwota za styczeń to 33,25 zł ( 4,75 x 7 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 20 stycznia 2021 r.wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.

Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniachW przypadku rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-  tel. 85 713 14 80 lub 530 679 836

W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły -tel. 85 713 14 80 lub 530 679 836  - najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.