Nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły podejmują wiele różnorodnych inicjatyw pomagających naszym wychowankom w zdobywaniu nowych umiejętności, poszerzaniu wiedzy i doskonaleniu się na różnych płaszczyznach wiedzy i życia codziennego.Jedną z takich inicjatyw jest  projekt „Akcelerator aktywności obywatelskiej”, podjęty wspólnie z fundacjami Soclab oraz Otwarta Edukacja.


Celem przedsięwzięcia jest zaktywizowanie społeczności szkolnych poprzez realizację budżetów partycypacyjnych we wszystkich zaangażowanych placówkach.  W projekcie uczestniczy 8 szkół z województwa podlaskiego, w których przeszkolone zespoły uczniowskie wraz z opiekunami przeprowadzą szkolne budżety partycypacyjne. Każda ze szkół dysponuje funduszem partycypacyjnym w wysokości 2600 zł.

Mamy nadzieję, iż dzięki takim inicjatywom nasi wychowankowie będą pomysłowymi, otwartymi na świat ludźmi. Wierzymy, że powyższy projekt jest doskonałą możliwością wzmacniania postaw zaangażowania uczniów, a także świetną formą edukacji obywatelskiej.

Zachęcamy uczniów klas IV – VIII, rodziców oraz pracowników szkoły do wzięcia udziału w naszym projekcie!  Czekamy na Wasze pomysły – co jest Wam potrzebne żeby w naszej szkole było lepiej, bezpieczniej, weselej, wygodniej!

Kto może składać wnioski:

- uczniowie klas IV – VIII

- rodzice + 3 uczniów klas IV – VIII

- pracownicy szkoły + 3 uczniów klas IV - VIII

 Realizacja szkolnego budżetu przebiega zgodnie z harmonogramem.

 Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem oraz pobrania wniosku i złożenia własnego projektu!

Szkolny zespół koordynujący:

Uczniowie: Zofia Ostrowska klasa 8B, Piotr Wrona klasa 8A, Jan Żmujdzin klasa 8A

Nauczyciele: Beata Gawryluk, Joanna Chmur, Barbara Joka, Anna Kozłowska, Ewa Zalewska

 

Regulamin Szkolnego Budżetu Partycypacyjnego

 ZASADY OGÓLNE

1.Szkolny Budżet Partycypacyjny (Szkolny Budżet) jest przeprowadzany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w ramach projektu „Szkolne budżety partycypacyjne” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich realizowanego wspólnie przez Fundację SocLab i Fundację Otwarta Edukacja w ramach projektu “Akcelerator aktywności obywatelskiej”.

 2. Środki na realizację projektów wybranych w ramach Szkolnego Budżetu pochodzą ze środków Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich i wynoszą 2600 zł. Możliwe jest zwiększenie środków poprzez pozyskanie sponsorów.

 3.Szkolnym Budżetem zarządza zespół roboczy złożony z dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów oraz rodziców. Zespołowi roboczemu przewodzą koordynatorki Szkolnego Budżetu, które poza organizacją pracy zespołu roboczego czuwają również nad przebiegiem Szkolnego Budżetu oraz wspierają w pisaniu i promowaniu projektów do Szkolnego Budżetu.

W skład zespołu roboczego wchodzą:

 a) Ewa Zawistowska, dyrektor szkoły,

b) Beata Gawryluk, wicedyrektor szkoły

c) Katarzyna Adamska - Niewiarowska, wicedyrektor szkoły

d) Joanna Chmur nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,

e) Barbara Joka, nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,

f) Anna Kozłowska, nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,

g) Ewa Zalewska, nauczycielka i koordynatorka Szkolnego Budżetu,

h) dwóch przedstawicieli Rady Rodziców

i) Zofia Ostrowska przedstawiciel uczniów,

j) Piotr Wrona, przedstawiciel uczniów,

k) Jan Żmujdzin, przedstawiciel uczniów.

 4. Szkolny Budżet przebiega zgodnie z harmonogramem, który znajduje się w załączniku nr 1 do regulaminu.

 JAKIE PROJEKTY MOŻNA SKŁADAĆ?

1.Realizowane mogą być projekty o charakterze inwestycji (np. remont, prace ogrodowe) lub zakupu (np. książek, wyposażenia, sprzętu sportowego). Nie będą realizowane projekty o charakterze wydarzeń (np. warsztaty, dyskoteka).

2.Projekty muszą być zgodne z prawem i statutowymi zadaniami szkoły oraz nie mogą naruszać planów szkoły.

3.Projekty muszą być zlokalizowane na terenie należącym do szkoły.

4.Projekty muszą zawierać się w przedziale od 100 zł do 2600 zł.

5.Projekty muszą być możliwe do realizacji do 15 listopada 2020.

6.Efekty projektów muszą być ogólnodostępne dla społeczności szkolnej, czyli być dostępne dla uczniów co najmniej jednego etapu edukacyjnego (4 - 8).

 SKŁADANIE PROJEKTÓW

1.Projekty mogą składać:

a) uczniowie szkoły klas IV - VIII

b) rodzice lub opiekunowie prawni, pod warunkiem że składają projekt razem z uczniami szkoły (rodzic + 3 uczniów klas IV - VIII)

c) nauczyciele, pod warunkiem że składają projekt razem z uczniami szkoły (nauczyciel + 3 uczniów klas IV - VIII)

d) pozostali pracownicy szkoły, pod warunkiem że składają projekt razem z uczniami szkoły (pracownik szkoły + 3 uczniów klas IV - VIII)

2.Członkowie zespołu roboczego nie mogą składać projektów.

3.Projekty można składać pojedynczo lub grupowo (co najmniej 3 osoby).

4.Jedna osoba może zgłosić do 2 projektów.

5.Projekty należy składać w wersji papierowej w sekretariacie szkoły na formularzu zgłoszeniowym, który jest w załączniku nr 2 do regulaminu. W razie niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej projekty można składać w wersji elektronicznej.

6.Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć listę poparcia osobiście podpisaną przez 30 osób, wyłącznie spośród: uczniów szkoły, nauczycieli, rodziców lub pozostałych pracowników szkoły.

7.Na liście poparcia nie mogą podpisać się osoby składające dany projekt.

8.Jedna osoba może poprzeć dowolną liczbę projektów. Wśród podpisów poparcia co najmniej połowę powinni stanowić uczniowie szkoły klas IV – VIII.

 SPRAWDZANIE I POPRAWIANIE PROJEKTÓW

1.Projekty są sprawdzane przez koordynatorów Szkolnego Budżetu pod kątem poprawności i zgodności z regulaminem, a także trafności oszacowania kosztów ujętych w projekcie.

2.Jeśli projekt zawiera niejasności, błędy lub braki uniemożliwiające jego realizację, koordynatorzy Szkolnego Budżetu zwracają go osobom składającym projekt do poprawy, dając wskazówkę, co należy poprawić.

3.Jeśli projekty ze sobą kolidują, bo dotyczą podobnej sprawy lub miejsca, koordynatorzy Szkolnego Budżetu zwracają je osobom składającym projekty do poprawy, dając wskazówkę, co można zrobić, by uniknąć kolizji (np. napisać wspólnie jeden projekt lub zmienić miejsce

realizacji).

4.Czas na poprawę projektu wynosi 5 dni.

5.Projekty, które zawierają treści powszechnie uznawane za obraźliwe lub które mogą być odebrane jako społecznie naganne, nie są rozpatrywane.

6.Listę projektów sprawdzonych przez koordynatorów Szkolnego Budżetu, w tym przede wszystkim dopuszczonych do etapu głosowania, zatwierdza zespół roboczy.

7.Koordynatorzy Szkolnego Budżetu publikują listę losowo ułożonych projektów dopuszczonych do głosowania.

   PROMOCJA PROJEKTÓW

1.Projekty, które przeszły do etapu głosowania, można promować wśród społeczności szkolnej, np. za pomocą plakatów i ulotek, a także podczas zorganizowanych w tym celu apeli szkolnych lub online.

2.Zespół roboczy wskazuje miejsca na terenie szkoły, w których można wieszać plakaty i zostawiać ulotki.

 GŁOSOWANIE NA PROJEKTY

1.Głosować mogą:

a) uczniowie szkoły,

b) nauczyciele,

c) pozostali pracownicy szkoły,

d) Rada Rodziców.

2.Głosować można tylko raz i tylko na jeden projekt.

3.Głosowanie jest tajne i odbywa się na papierowych kartach do głosowania lub w niesprzyjającej sytuacji epidemiologicznej online. Rada Rodziców może głosować na papierowych kartach do głosowania lub drogą internetową.

4.Do realizacji przechodzą projekty, które uzyskały największą liczbę głosów i mieszczą się w kwocie Szkolnego Budżetu.

5.W sytuacji, gdy projekt uzyskał wystarczającą liczbę głosów, by przejść do realizacji, ale nie mieści się w kwocie Szkolnego Budżetu, do realizacji przechodzi kolejny pod względem liczby głosów projekt, który mieści się w tej kwocie.

6.Jeżeli kilka projektów uzyskało tę samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie umożliwia realizacji ich wszystkich, o tym, który lub które z nich przechodzą do realizacji decyduje losowanie.

 REALIZACJA PROJEKTÓW

Projekty wybrane w ramach Szkolnego Budżetu będą realizowane przez pracowników szkoły lub wykonawców zewnętrznych.

 ZMIANY REGULAMINU

W uzasadnionych przypadkach zespół roboczy może zmienić regulamin, informując o tym społeczność szkolną (aneks).

 Załącznik nr 1 – Harmonogram

 

  Harmonogram

 Realizacja Szkolnego Budżetu przebiega zgodnie z następującym harmonogramem:

do 18 września 2020

promocja Szkolnego Budżetu

do 2 października 2020

składanie projektów

3 października – 8 października

sprawdzanie projektów, weryfikacja i poprawki

15 października 2020

ogłoszenie listy projektów dopuszczonych do głosowania

16 – 22 października 2020

promocja projektów

23 października 2020

głosowanie

26 października 2020

ogłoszenie wyników

27 października – 15 listopada 2020

realizacja projektów

do 30 listopada

ewaluacja i podsumowanie realizacji projektów Szkolnego Budżetu

Załącznik nr 2 – Formularz zgłoszeniowy z listą poparcia

Jak plik się nie otwiera proszę odświeżyć stronę