Szanowni Państwo!
 
Nowym Roku obiady będą wydawane od 10 stycznia 2022r. Lista dzieci zapisanych na obiady w 2021 roku zostaje bez zmian.
W przypadku całkowitej rezygnacji dziecka z obiadów należy o tym fakcie poinformować sekretariat szkoły-  tel. 85 713 14 80; lub 530 679836; 536 589 984
Koszt obiadów wynosi 49,50 zł ( 4,95 zł x 10 dni). Podaną kwotę należy wpłacić do 7 stycznia 2022r. , wyłącznie na konto szkoły
69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc ...., imię i nazwisko dziecka, klasa.
Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż na obiady wejdą tylko te osoby, których przelew zostanie zaksięgowany na koncie bankowym.
Opłat za obiady należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku czasowej nieobecności dziecka na obiadach należy powiadomić telefonicznie sekretariat szkoły-           
tel. 85 713 14 80; lub 530 679 836; 536 589 984 , najpóźniej do godz. 8.00.
Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować niewpuszczeniem dziecka na obiady bądź skreśleniem z listy.