Szanowni Państwo!

Drodzy Uczniowie!

Zapraszamy do nowo tworzonego oddziału sportowego w klasach 4 o profilu piłka nożna dla chłopców oraz piłka siatkowa dla dziewcząt w Szkole Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy w roku szkolnym 2020/2021.

Terminy rekrutacji

 1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do 29 maja bieżącego roku szkolnego – załącznik 
 2. Przeprowadzenie testów sprawnościowych dla kandydatów.
 3. Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej – do 25 czerwca bieżącego roku szkolnego; biorąc pod uwagę możliwości dostępu do lekarza, w indywidualnych przypadkach, termin składania zaświadczeń może zostać wydłużony.
 4. Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 26 czerwca 2020 roku.

 W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcie terminów rekrutacji dla pojedynczych uczniów.


 

Regulamin rekrutacji uczniów o oddziałów sportowych o profilu piłka nożna /piłka siatkowa

w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy

 Podstawa prawna:

1.Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)

2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. poz. 1737)

3.Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie oddziałów sportowych i szkół sportowych i szkół mistrzostwa sportowego  ( Dz. U. z 2017 r., poz. 671 oraz z 2019 poz. 413).

4.Statut Szkoły Podstawowej w Choroszczy.  

 §1 . Postanowienia ogólne

 Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Choroszczy za zgodą organu prowadzącego tworzy od klasy czwartej i prowadzi do klasy ósmej oddział sportowy o profilu piłka nożna / piłka siatkowa w roku szkol. 2020/2021. 

 § 2. Rekrutacja

1.Do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu piłka nożna / piłka siatkowa przyjmowani są  uczniowie Szkoły Podstawowej w Choroszczy oraz uczniowie zamieszkali poza obwodem szkoły – na wniosek rodziców /prawnych opiekunów. W  przypadku braku możliwości przyjęcia kandydata spoza rejonu szkoła informuje rodziców (prawnych opiekunów) o nie przyjęciu dziecka do klasy.

2.Kandydatem do oddziału sportowego może być:

              a)uczeń, który w danym roku kalendarzowym ukończył klasę trzecią w Szkole Podstawowej

              b)wykaże się umiejętnościami potwierdzonymi wysokimi wynikami testu sprawnościowego,

              c)wykaże się bardzo dobrym stanem zdrowia potwierdzonym przez lekarza medycyny sportowej lub lekarza rodzinnego,

              d)osiąga dobre wyniki w nauce i nie sprawia problemów wychowawczych,

              e)złoży wymagane dokumenty w sekretariacie szkoły.

3.We wstępnym postępowaniu rekrutacyjnym przeprowadzony zostanie test ogólnej sprawności fizycznej dla uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej w Choroszczy w ramach zajęć wychowania fizycznego.

4.Dla uczniów spoza obwodu szkoły lub uczniów nieobecnych w szkole w dniu przeprowadzanych testów,  zostanie wyznaczony inny termin w godzinach popołudniowych.

5. O wynikach przeprowadzania testów sprawnościowych trzecioklasistów rodzice zostaną powiadomieni w formie pisemnej.

6.Opis prób przeprowadzonych w czasie testów ogólnej sprawności fizycznej zawiera załącznik nr 1.

 

 § 3. Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna

1.W celu przeprowadzenia rekrutacji do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu piłka nożna / piłka siatkowa Dyrektor Szkoły powołuje Szkolną Komisję Rekrutacyjno – Kwalifikacyjną.

2.W skład komisji wchodzą:

           a)przedstawiciel Dyrekcji Szkoły jako przewodniczący,

           b)przedstawiciel zespołu nauczycieli wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej w Choroszczy,

           c)przedstawiciel  zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej w Choroszczy

3.Do zadań Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej należy:

 1. a)prowadzenie postępowania rekrutacyjno – kwalifikacyjnego,

  b)ustalenie listy uczniów przyjętych do klasy czwartej – oddziału sportowego  o profilu piłka nożna / piłka siatkowa,

  c)sporządzenie protokołów postępowania kwalifikacyjnego. 

4.Lista uczniów zakwalifikowanych i przyjętych do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu piłka nożna / piłka siatkowa, zostanie ogłoszona do wiadomości zainteresowanych, w terminie 7 dni od daty przeprowadzenia testów ogólnej sprawności fizycznej dla uczniów spoza obwodu szkoły.

5.Kryteria przyjęcia do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu piłka nożna/ piłka siatkowa w skali punktowej:

 1. a)wyniki w testach sprawnościowych – łączna suma pkt uzyskanych we wszystkich testach sprawnościowych -max. 20 pkt,

  b)wyniki w nauce umożliwiające pogodzenie intensywnego treningu z wysokim poziomem nauczania na podstawie opinii wychowawcy (opinia wychowawcy pisemna w przypadku kandydata spoza Szkoły Podstawowej w Choroszczy)– 6 pkt,

            - poziom wysoki – 6 pkt

            - poziom bardzo dobry – 5 pkt, itd.

  c)zachowanie kandydata  (opinia wychowawcy klasy) – 6 pkt

           - zachowanie wyróżniające – 6pkt

            - zachowanie bardzo dobre – 5 pkt, itd.

  d)udział w pozalekcyjnych zajęciach sportowych na terenie szkoły lub w klubie sportowym – 3pkt

6.Do klasy czwartej – oddziału sportowego o profilu piłka nożna / piłka siatkowa przyjętych zostanie maksymalnie 26 uczniów (14 chłopców, 12 dziewczynek).

7.Wymagana dokumentacja:

 1. a)wniosek o przyjęcie do klasy sportowej,

  b)zaświadczenie lekarskie o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej,

  c)opinia wychowawcy klasy

  d)świadectwo ukończenia klasy III dla kandydatów spoza obwodu szkoły (dostarczone do 1 lipca br.)

8.Od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji.

9.Dyrektor Szkoły, po zasięgnięciu opinii przewodniczącego Szkolnej Komisji Rekrutacyjno – Kwalifikacyjnej, w ciągu 7 dni rozpatruje odwołanie i pisemnie odpowiada stronom.

10.Decyzja Dyrektora Szkoły w sprawie opisanej w pkt 8 jest ostateczna.

 § 4.  Terminy rekrutacji:

1. Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy sportowej – do  29 maja bieżącego roku szkolnego – załącznik nr 2

2.Przeprowadzenie testów sprawnościowych dla kandydatów.

3.Złożenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia lub orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania sportu wydane przez lekarza medycyny sportowej – do 25 czerwca bieżącego roku szkolnego; biorąc pod uwagę możliwości dostępu do lekarza, w indywidualnych przypadkach, termin składania zaświadczeń może zostać wydłużony.

4.Ogłoszenie listy zakwalifikowanych uczniów – do 26 czerwca 2020 roku.

5. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przesunięcie terminów rekrutacji dla pojedynczych uczniów.

 § 5.  Obowiązki ucznia klasy sportowej:

1. Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania Statutu Szkoły i innych regulaminów obowiązujących w szkole.

2. Uczniowie zobowiązani są do realizacji podstawowego wymiaru godzin obowiązującego w danej klasie (w tym 10 godzin wychowania fizycznego w tygodniu: 4 godz. zajęć ogólnorozwojowych zgodnych z podstawą programową oraz 6 godz. zajęć specjalistycznych piłka nożna/piłka siatkowa).

3. Uczniowie klasy sportowej dbają o aktualne badania lekarskie.

4. Uczniowie klasy sportowej mają obowiązek uczestnictwa we wszystkich turniejach i zawodach, w których bierze udział szkoła.

5. Uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania zasad BHP w trakcie trwania zajęć, troski o sprzęt sportowy oraz do przestrzegania regulaminu korzystania z obiektów sportowych.

6. Uczniowie klas sportowych za nieodpowiednie zachowanie lub niskie wyniki w nauce mogą być zawieszeni przez dyrektora szkoły w rozgrywkach lub treningach do czasu poprawy (na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela wychowania fizycznego, w porozumieniu z radą pedagogiczną).

7. Uczniowie, którzy nie podnoszą własnego poziomu sportowego i nie kwalifikują się do dalszego szkolenia, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego – trenera, w porozumieniu z wychowawcą klasy, zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.

8. Uczniowie klas sportowych sprawiający szczególne trudności wychowawcze, negatywnie wpływające na pozostałych uczniów, na wniosek nauczyciela wychowania fizycznego lub wychowawcy zostają przeniesieni przez dyrektora szkoły do klasy ogólnodostępnej.

9. Dopuszcza się możliwość przesunięcia z klasy ogólnodostępnej do klasy sportowej, w trakcie roku szkolnego, ucznia wykazującego szczególne predyspozycje do uprawiania dyscypliny wiodącej, na warunkach umieszczonych w §3 pkt. 7.

 

10. Wszyscy uczniowie klas sportowych zobowiązani są do przestrzegania powyższego regulaminu

( W przypadku nie pojawiania się załączników proszę odświeżyć stronę. Aby pobrać załącznik należy kliknąć w prawy górny róg - otwórz w nowej karcie i w zależności od przeglądarki na  górnym pasku po prawej stronie - pobierz. Plik powinien być zapisany w folderze POBRANE).


załącznik nr 1

 załącznik nr 2