Szanowni Państwo!

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) uczniowie klas I – III Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy mogą wziąć udział w zajęciach opiekuńczych w świetlicy szkolnej na terenie placówki.


 Zajęcia opiekuńcze będą odbywały się w godzinach 7.00 – 16.00.

Dojazd do i ze szkoły zapewniają rodzice. Dziecko ze szkoły może zostać odebrane przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę przez nich upoważnioną.

Rodzice zapewniają dzieciom wyżywienie.

 Rodzice/prawni opiekunowie dziecka każdego dnia jego pobytu w szkole będą zobowiązani do przekazywania dyrektorowi placówki na piśmie istotnych informacji o stanie jego zdrowia – załącznik nr 2- oraz złożą jednorazowa zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka – załącznik nr 3. Dziecko może być przyjęte na zajęcia szkolne w momencie, kiedy nie wykazuje objawów chorobowych. Dzieci, których bliscy są na kwarantannie domowej lub w stanie izolacji, nie zostaną przyjęte na zajęcia.

Szkoła Podstawowa imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy zostanie przygotowana do przyjęcia uczniów zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Dyrektor szkoły

( W przypadku nie pojawiania się załączników proszę odświeżyć stronę. Aby pobrać załącznik należy kliknąć w prawy górny róg - otwórz w nowej karcie i w zależności od przeglądarki na  górnym pasku po prawej stronie - pobierz. Plik powinien być zapisany w folderze POBRANE).

 

REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY PODCZAS STANU EPIDEMII (COVID – 19)

 ZASADY PRZYJĘCIA DZIECKA

1.Do placówki przychodzą są wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  W przypadku kontaktu dziecka z osoba przebywającą na kwarantannie domowej lub w izolacji, dziecko ma bezwzględny zakaz przyjścia do szkoły.

 1. Uczniowie klas I - III do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 2. Bezwzględny zakaz przybycia do placówki obowiązuje uczniów z objawami chorobowymi, takim jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, katar. W innym przypadku nauczyciel odmówi przyjęcia ucznia do placówki.
 3. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany w trybie natychmiastowym odebrać dziecko z placówki.
 4. Kontakt z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 5. Rodzice przed wejściem ucznia do placówki są zobowiązani do wypełnienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej.
 6. Rodzic, wyrażając zgodę na przybycie dziecka do placówki, ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko zarażenia wirusem.
 7. Na terenie placówki obowiązuje używanie środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa, dzieci przebywające w sali dydaktycznej są zwolnione z tego obowiązku.
 8. Dzieci powinny posiadać maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki na twarz zapewnia rodzic/opiekun prawny dziecka.
 9. Ze względów bezpieczeństwa bezwzględny zakaz wchodzenia do placówki mają rodzice, opiekunowie prawni, osoby przyprowadzające dziecko.
 10. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w szkole nie będą wydawane obiady.
 11. Minimalna przestrzeń podczas zajęć dla jednego dziecka w sali wynosi 4 m2.
 12. Dystans społeczny między osobami przebywającymi w sali (nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji i dzieci) wynosi min. 1,5 m.
 13. Uczeń, po wejściu do placówki, jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz zachowania higieny rąk przez cały okres pobytu w placówce.
 14. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, będą wietrzone systematycznie co godzinę, a stoliki, krzesła, klamki, poręcze - dezynfekowane.
 15. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnych podręczników, przyborów do pisania, rysowania. Pod żadnym pozorem nie udostępniają sobie pomocy szkolnych, nie przynoszą własnych zabawek lub innych przedmiotów.
 16. Nauczyciel (w masce i rękawiczkach) przy pomocy termometru bezdotykowego mierzy temperaturę ciała dziecka i podejmuje decyzję o wpuszczeniu go do szkoły. W przypadku temperatury ciała dziecka wynoszącej 37,5 stopnia lub więcej – dziecko nie zostaje przyjęte do placówki.
 17. W sytuacji odbioru dziecka ze szkoły, rodzic zgłasza ten fakt osobie dyżurującej przy wejściu i czeka na dziecko przed wejściem do placówki, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

 SYTUACJE SZCZEGÓLNE, W TYM KWARANTANNA

 1. Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas dziecko i pracownik placówki są izolowane od reszty grupy (umieszczenie w izolatce).
 2. Dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji najbliższą Stację Sanitarno- Epidemiologiczna oraz stosowne organy.
 3. Szkoła zostaje zamknięta, wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.