W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości chcemy przybliżyć Wam postać Józefa Piłsudskiego, jednego z ojców niepodległej Polski. Zachęcamy uczniów klas 6, 7 i 8 do  zapoznania się z krótkim biogramem Marszałka oraz rozwiązania testu.

Link do testu otrzymacie na pocztę uczniowską, będzie on aktywny do soboty 14 listopada, do  godziny 20.00.

Wszyscy uczestnicy testu otrzymają pochwały i oceny z historii oraz wiedzy o społeczeństwie.

 

 

Życiorys

Józef Piłsudski Pierwszy Marszałek Polski urodził się w 1867 r. w Zułowie pod Wilnem, w  rodzinie pielęgnującej tradycje patriotyczne. Miał pięciu braci i cztery siostry. Do siódmego roku życia mieszkał na wsi, później przeniósł się z rodziną do Wilna. Tam ukończył rosyjskie gimnazjum i zapisał się na studia medyczne w Charkowie. Wkrótce po rozpoczęciu nauki został wydalony z uniwersytetu, przyczyną był udział w rozruchach studenckich. Po  powrocie do  Wilna został wmieszany w przygotowywany przez rewolucjonistów rosyjskich spisek na  życie cara Aleksandra III. Za udział w spisku został skazany na 5 lat zsyłki na Syberię. W  1892 r. Piłsudski wrócił na ziemie polskie i zaangażował się  w tworzenie Polskiej Partii Socjalistycznej. Pod pseudonimem "Wiktor" redagował i drukował pismo PPS-u "Robotnik". W  1900 r. został aresztowany przez Rosjan i osadzony w X pawilonie Cytadeli Warszawskiej, skąd przeniesiono go do szpitala w  Petersburgu. W 1901 r. uciekł ze szpitala i osiedlił się w  Krakowie. Stanął na czele założonej przez siebie Organizacji Bojowej PPS, która była jedną z  głównych sił rewolucji 1905-1907 r. Po  klęsce rewolucji, Piłsudski skoncentrował się na  przygotowaniu polskiej siły zbrojnej. Udało  mu się powołać do życia "Związek Strzelecki", "Strzelca", "Drużyny Strzeleckie", a w 1912 r. został wybrany ich Komendantem Głównym.

Podczas I wojny światowej organizował oddziały zbrojne - zalążek przyszłej armii polskiej. Początkowo prowadził niezależną akcję na ziemiach polskich podległych Rosji, po niej musiał podporządkować się władzom Austrii, w wyniku czego powstały Legiony Polskie. Osobiście dowodził I Brygadą Legionów i na jej czele stoczył z Rosjanami wiele bitew, zdobywając sobie sławę wskrzesiciela polskiej armii. Równocześnie zaczął tworzyć i kierować konspiracyjną organizacją POW (Polska Organizacja Wojskowa).

Józef Piłsudski walcząc z legionami u boku armii austriackiej, konsekwentnie domagał się od  Niemiec i Austrii utworzenia niezawisłego rządu polskiego. W 1917 r. po odmówieniu złożenia przysięgi przez polskich żołnierzy na wierność Austrii i Niemiec Józef Piłsudski zostaje aresztowany i osadzony przez Niemców w twierdzy w Magdeburgu. Przebywa tam do  listopada 1918 r. Po klęsce Niemiec - Piłsudski wraca w listopadzie 1918 r. do Warszawy i  przejmuje urząd Naczelnika Państwa. W latach 1919-1920 skupił się  na obronie zdobytej przez Polskę niepodległości. Jako Naczelny Wódz wojsk polskich przeprowadził Piłsudski zwycięską wojnę z bolszewicką Rosja, kończąc walkę pokojem w Rydze. Od 1920 r. był marszałkiem Polski. W 1922 r. po wyborze Gabriela Narutowicza na prezydenta złożył urząd Naczelnika Państwa a w następnym roku zrezygnował ze wszystkich funkcji wojskowych. Rozczarowany kierunkiem, w jaki zmierzała demokracja w państwie polskim, odsunął się od  życia politycznego i zamieszkał w Sulejówku pod Warszawą. W maju 1926 r. niezadowolony z  istniejących w Państwie stosunków, zaniepokojony pogarszającą się stale sytuacja ekonomiczną i polityczną Polski, stanął na czele wiernych mu oddziałów wojskowych i przejął władzę, zmuszając do ustąpienia z urzędu prezydenta Wojciechowskiego i premiera Witosa. Od tej chwili wywierał decydujący wpływ na wszystkie ważniejsze zagadnienia polityczne w  Polsce sprawując bez przerwy urząd Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Ministra Spraw Wojskowych. Pełnił również dwukrotnie urząd premiera (w latach 1926-28 i  1930r.). Wobec rosnącego zagrożenia zewnętrznego i anarchizacji życia wewnętrznego ograniczył uprawnienia Sejmu. Starał się utrzymać samodzielne miejsce Polski w polityce międzynarodowej - domagał się zawarcia paktu o nieagresji z ZSRR (1932) i Niemcami (1934), próbując jednocześnie wzmocnić pozycję Polski wobec sojuszników zachodnich. Wiosną 1935 r. u mającego od wielu lat kłopoty ze zdrowiem Marszałka stwierdzono raka wątroby. 12 maja 1935 roku Józef Piłsudski umiera. Został pochowany na Wawelu, serce zaś - zgodnie z Jego ostatnią wolą - spoczęło w grobie matki na wileńskim cmentarzu na Rossie.

 

Beata Jabłońska