Temat: Past Simple- introduction

 
 

Past Simple to podstawowy czas przeszły w języku angielskim, niezbędny w codziennej komunikacji. To przy nim osoby uczące się języka angielskiego po raz pierwszy stykają się z pojęciem czasowników nieregularnych ( czyli druga forma czasownika z tabelki czasowników z których są kartkówki). Kiedy go używamy i jak wygląda jego budowa?

 Do zeszytu (przykładów nie musisz przepisywać):

Past Simple - użycie

Czas Past Simple jest czasem przeszłym, który w dużym stopniu odpowiada polskiemu trybowi dokonanemu. Stosujemy go w następujących sytuacjach:

 

Mówiąc o czynnościach, stanach i sytuacjach, które miały miejsce w przeszłości i nie mają już żadnego związku z teraźniejszością. 

W tego typu zdaniach bardzo często pojawiają się określenia czasu precyzujące moment wykonania czynności. Oto kilka przykładów:

 • Jim watched TV yesterday.
 • I learnt German many years ago.
 • They lived in the countryside when they were younger.
 • Mary wrote the report two days ago.
 • We visited Paris last month.

 

Opisując nawyki i przyzwyczajenia z przeszłości.

 • I went for a walk every day when I was younger.
 • My parents had a cup of coffee and chatted every morning.
 • As a student I spent most of my evenings at home.
 • Rita smoked forty cigarettes a day.
 • We got up very early at the military camp.

 

Mówiąc o sytuacjach, które miały miejsce bardzo dawno temu, bez konieczności podawania czasu.

 • Christopher Columbus discovered America.
 • My great-great-great grandfather emigrated to America.
 • Native Americans lived in harmony with the Nature.
 • The Romans invaded many countries.
 • Dinosaurs went extinct millions of years ago.

 

Pytając o czas/datę odbywania się czynności w przeszłości. 

 • What time did you get up?
 • When did they find out the truth?
 • What time did Mary leave for work?
 • When did your parent move to New York?
 • When did you read that book?

 

Past Simple - druga forma czasownika

W czasie Past Simple, w zdaniach twierdzących, musimy użyć drugiej formy czasownika. Co to takiego? W przypadku czasowników nieregularnych, znajdziesz ją w drugiej kolumnie tabelki, np. 

 • go - went 
 • pay - paid 
 • sleep - slept 
 • swim - swam 
 • buy - bought

 

Druga forma czasownika jest identyczna dla wszystkich osób i niestety, trzeba nauczyć się jej na pamięć. Dobra wiadomość jest taka, że będziesz jej potrzebować jedynie w zdaniach twierdzących.

W przypadku czasowników regularnych (a więc tych, których nie ma w tabelce), do formy podstawowej dodajemy końcówkę -ed - identyczną dla wszystkich osób.

 • work - worked
 • look - looked
 • pick - picked 
 • talk - talked
 • kick - kicked

 

Czasowniki regularne, kończące się na -e, przyjmują jedynie końcówkę -d.

 • dance - danced
 • rake - raked
 • live - lived
 • like - liked
 • distribute - distributed

 

Jeśli czasownik kończy się na -y, po spółgłosce, przed dodaniem końcówkie -ed, zmieniamy y na i.

 • cry - cried
 • try - tried
 • spy - spied
 • study - studied
 • worry - worried

 

Jeśli przed -y stoi samogłoska, dodajemy jedynie końcówkę -ed.

 • play - played
 • enjoy - enjoyed

 

Podobnie, jak ma to miejsce w przypadku końcówki -ing, czasowniki jednosylabowe oraz dwusylabowe, w których akcent pada na ostatnią sylabę, których ostatnie trzy litery to spółgłoska - samogłoska - spółgłoska, podwajają ostatnią literę. Wyjątek stanowią litery w oraz x, które nie podlegają podwojeniu.

 • travel - travelled
 • plan - planned
 • stop - stopped
 • pun - punned
 • refer - referred

 

Past Simple - operator did

Past Simple jest jednym z dwóch czasów gramatycznych (tym drugim jest Present Simple), które do tworzenia pytań i przeczeń potrzebują operatora. W przypadku Past Simple, operator jest taki sam dla wszystkich osób i brzmi did

 

Past Simple - budowa zdania


osoba

opcjonalnie - przysłówek częstotliwości

czasownik -

II forma czasownika

reszta zdania

I

Jeremy

They

We

You

usually

neverseldom

got up 

helped

got married

talked

asked

early when I was younger.

his wife at home.

five years ago.

to Mary last week.

me for help.

 

Past Simple - tworzenie pytań

Pytania w czasie Past Simple tworzymy za pomocą operatora did - takiego samego dla wszystkich osób. Pamiętaj, że w pytaniach czasownik ma formę podstawową! Jeśli chcesz zapytać o szczegóły, na początku zdania postaw słówko pytające.

 

słówko pytające

operator 

did

osoba

opcjonalnie - przysłówek częstotliwości

czasownik -

forma podstawowa

reszta

zdania

Where


When

Why

did

Did

did

did

Did

he

I

they

she

your friends

usuallyalways

spend

tell

learn

behave

visit

holidays?

you this story?

the truth?

like that?

you last year?

 

Past Simple - tworzenie przeczeń

Przeczenia w czasie Past Simple tworzone są poprzez umieszczenie operatora didn’t (did not) przed orzeczeniem. Pamiętaj, że w przeczeniach, podobnie jak w pytaniach, czasownik przybiera formę podstawową!

 

podmiot

operator

didn’t

opcjonalnie - przysłówek częstotliwości

orzeczenie -

forma podstawowa

reszta zdania

Jason

My parents

You 

Olivia

They

didn’t

didn’t

didn’t

didn’t

didn’t

usually
usually

come

live

study 

work

help

to work by car.

in the countryside.

economics.

at school.

each other.

 

Czasownik “to be” w czasie Past Simple

Zagadnieniem, które należy omówić osobno, jest czasownik to be w czasie Past Simple. W przeciwieństwie do innych czasowników, odmienia się on przez osoby i nie potrzebuje operatora do tworzenia pytań i przeczeń.

 

Zdania twierdzące, odmiana czasownika “to be”

 

liczba pojedyncza

liczba mnoga

I was

you were

he was

she was

it was

we were

you were

they were

 

Oto kilka przykładów:

 • I was hungry so I ordered a pizza.
 • My friend was very tired.
 • They were really happy when I old them the news.
 • It was dark and cold.
 • You were my best friend!

 

Pytania

Pytania z was i were tworzymy poprzez inwersję, tzn. stawiamy je przed podmiotem. Przykłady:

 • Where were you last night?
 • Was she happy when she saw you?
 • Why was he so sad?
 • How old was Jim at that time?
 • Was your meal tasty?

 

Przeczenia

Aby utworzyć przeczenie, wystarczy dodać not. Was not skrócimy do wasn’t, natomiast were not do weren’t.

Spójrz na przykłady:

 • The soldiers weren’t friendly.
 • It wasn’t very hot.
 • I wasn’t sure what to do.
 • That dog wasn’t dangerous.
 • The students weren’t in the classroom, they were outside.

 

I to już wszystko na temat Past Simple.