Temat: Narodziny nowożytnego świata- powtórzenie wiadomości.

 

Zapisz temat w zeszycie, następnie wykonaj zadania od1 do 6 w zeszycie ćwiczeń na stronach 20 i 21. W celu dobrego przygotowania się do sprawdzianu możesz wykonać w formie ustnej lub pisemnej PODSUMOWANIE z podręcznika str. 40.