Proszę o zapoznanie się z Regulaminem funkcjonowania w placówce w okresie SARS-CoV-2 obowiązujący od 1 listopada 2021 roku


REGULAMIN FUNKCJONOWANIA W PLACÓWCE W OKRESIE SARS-CoV-2 OBOWIĄZUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY OD 1 LISTOPADA  2021 ROKU

Podstawa prawna:

 Rozporządzenie z dnia 28 października 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 1967)

1.Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

2.Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych.

3.Przed wejściem do budynku szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.

4.Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły, zachowując zasady:

  1. 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,
  2. dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,
  3. dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,
  4. opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z  bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

5. Rodzic/opiekun dziecka/dzieci przekazuje dziecko osobie dyżurującej, pozostając w przestrzenie wyznaczonej i nie przechodząc dalej na teren szkoły.

6. Rodzic/ opiekun dziecka może przekazać lub uzyskać potrzebne informacje tylko w  sekretariacie szkoły. W momencie wejścia do sekretariatu szkoły niezmiennie obowiązują zasady dezynfekcji rąk oraz zakrywania ust i nosa.

7. W przypadku chęci komunikacji z dzieckiem rodzic/opiekun prawny zgłasza ten fakt w sekretariacie szkoły.

8. Nauczyciel/ pracownik szkoły może użyć termometru do zmierzenia temperatury u ucznia w przypadku zauważenia objawów chorobowych u dziecka.

9.W przypadku gdy pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, dokonuje odizolowania ucznia w odrębnym pomieszczeniu. O tym fakcie informowany jest rodzic/opiekun ucznia i ma on obowiązek niezwłocznie odebrać dziecko.

10.Podczas zajęć w szkole nauczyciele i uczniowie unikają gromadzenia się na jej terenie. W miarę możliwości nauczyciele mogą prowadzić zajęcia na powietrzu, natomiast sale lekcyjne wietrzą jak najczęściej (co najmniej raz na godzinę w części wspólnej, jak najczęściej w czasie zajęć i podczas przerw w salach lekcyjnych). Nauczyciel w miarę możliwości ogranicza przemieszczanie się pomiędzy ławkami.

11.W szkole, przed wejściem na jej teren, w trakcie przebywania na jej terenie obowiązuje częsta higiena rąk, ochrona podczas kaszlu lub kichania oraz unikanie dotykania oczu i ust.

12.Podczas przebywania na terenie szkoły nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa przez uczniów oraz osoby zatrudnione w szkole poza czasem zajęć edukacyjnych. Nakazu dotyczącego zakrywania ust i nosa nie stosuje się w przypadku uczniów oraz osób zatrudnionych w szkole w czasie zajęć edukacyjnych.

13.Podczas zajęć w salach lekcyjnych uczniowie korzystają ze swoich przyborów szkolnych i podręczników, nie wymieniają się nimi.

14.Podczas zajęć wychowania fizycznego korzysta się ze zdezynfekowanego sprzętu. Po każdym użyciu sprzętu podlega on ponownej dezynfekcji. Na lekcji należy zrezygnować z ćwiczeń i gier kontaktowych, podczas których nie można zachować dystansu. Należy jak najczęściej korzystać z boiska szkolnego.

15.Podczas zajęć muzyki uczniowie korzystają tylko z własnych instrumentów, nie wymieniają się nimi.

16.Rekomenduje się prowadzenie zajęć, w miarę możliwości, w miejscach otwartych z zachowaniem zasad dystansu od osób trzecich oraz zasad obowiązujących w przestrzeni publicznej.

17.W przypadku kwarantanny lub izolacji z powodu zagrożenia SARS-Cov-2 zastosowanej wobec ucznia rodzic/opiekun dziecka ma obowiązek zatrzymać dziecko w domu i przekazać powyższą informację szkole. Wówczas poinformowany o tym wychowawca ucznia przekazuję tę wiadomość innym nauczycielom uczącym dziecko. Nauczyciele przechodzą na tryb pracy zdalnej z uczniem.

18.W klasach I – III nauczyciele organizują przerwy dla uczniów zgodnie z potrzebami, nie rzadziej jednak niż co 45 minut. Sugeruje się, aby poszczególne klasy wychodziły na korytarz pojedynczo.

19.Dzieci w klasach młodszych nie przynoszą do placówki swoich zabawek, niepotrzebnych przedmiotów.

20.W bibliotece szkolnej może przebywać jeden- dwóch uczniów z zachowaniem zasad dystansu społecznego. Zobowiązuje się nauczyciela bibliotekarza do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos podczas przebywania uczniów w bibliotece szkolnej. Nakłada się obowiązek kwarantanny na zwrócone książki i materiały.

21.W gabinecie pielęgniarskim może przebywać jeden uczeń. Zobowiązuje się pielęgniarkę szkolną do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos podczas przebywania ucznia w gabinecie.

22.W stołówce szkolnej podczas spożywania posiłków obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. W miarę możliwości przy jednym stoliku siadają uczniowie jednej klasy.

23.Podczas przebywania w świetlicy szkolnej obowiązuje zachowanie dystansu społecznego. W miarę możliwości przy jednym stanowisku pracy/stoliku siadają uczniowie z jednej klasy.

24.Dzieci mogą spożywać posiłki i napoje przyniesione z domu. Powinny być one zapakowane w pojemniki prywatne i w nich spożywane. Nie można organizować poczęstunków i wspólnej degustacji potraw.

25.W przypadku stwierdzenia przypadku SARS-CoV-2 na ternie szkoły dyrektor placówki postępuje zgodnie z zaleceniami państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.