OGŁOSZENIE

Szanowni Państwo!

W grudniu koszt obiadów wynosi 63 zł ( 4,20 x 15 dni). W związku z tym podaną kwotę należy wpłacić do 27 listopada 2019 r., wyłącznie na konto szkoły 69 1020 1332 0000 1902 0946 8622 w tytule przelewu wpisując następującą treść: opłata za obiady za miesiąc …., imię i nazwisko dziecka, klasa.

Jednocześnie, uprzejmie informujemy, iż opłaty za obiady nie będą przyjmowane w sekretariacie szkoły. Opłat należy dokonywać w terminach podanych w ogłoszeniach. W przypadku rezygnacji dziecka z obiadów lub czasowej nieobecności na obiadach należy o tym fakcie powiadomić sekretariat szkoły, najpóźniej do godz. 8.00. Niewpłacenie należnej kwoty do wskazanego dnia może skutkować skreśleniem z listy.