W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy  mogą wziąć udział w zajęciach rewalidacyjnych oraz w zajęciach z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej na terenie placówki.


W oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410, z późn. zm.) uczniowie Szkoły Podstawowej imienia Henryka Sienkiewicza w Choroszczy mogą wziąć udział w zajęciach zajęciach rewalidacyjnych i z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej  (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego i zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia rozwijające z chemii, zajęcia rozwijające z matematyki) na terenie placówki. W związku z tym zwracamy się z prośbą do rodziców, którzy są zainteresowani tą formą pracy z uczniami, o złożenie deklaracji w formie pisemnej do dnia 22 maja 2020 roku, do godziny 15.00 za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub osobiście w sekretariacie placówki przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A. Deklaracja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia do pobrania niżej.

Szczegółowy harmonogram zajęć rewalidacyjnych zostanie przekazany rodzicom uczniów chętnych telefonicznie przez nauczyciela prowadzącego zajęcia.

Szczegółowy harmonogram zajęć z pomocy psychologiczno-pedagogicznej  będzie umieszczony na stronie szkoły spc.choroszcz.pl


Wszystkie zajęcia  będą odbywały się w budynku szkoły przy ulicy Powstania Styczniowego 26 A. 

Przewidywany termin rozpoczęcia zajęć nastąpi 25 maja 2020 r.

Dojazd do i ze szkoły zapewniają rodzice. Dziecko ze szkoły może zostać odebrane przez rodzica/prawnego opiekuna lub osobę przez nich upoważnioną. Rodzice zapewniają dzieciom wyżywienie.


Rodzice/prawni opiekunowie dziecka każdego dnia jego pobytu w szkole będą zobowiązani do przekazywania dyrektorowi placówki na piśmie istotnych informacji o stanie jego zdrowia – załącznik nr 2- oraz złożą jednorazowa zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka – załącznik nr 3. Dziecko może być przyjęte na zajęcia szkolne w momencie, kiedy nie wykazuje objawów chorobowych. Dzieci, których bliscy są na kwarantannie domowej lub w stanie izolacji, nie zostaną przyjęte na zajęcia.

Dyrektor szkoły

Uwaga!

W/w zajęciach mogą uczestniczyć wyłącznie uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym przed wprowadzeniem obowiązku kształcenia na odległość wcześniej w nich uczestniczyli za zgodą rodziców.

( W przypadku nie pojawiania się załączników proszę odświeżyć stronę. Aby pobrać załącznik należy kliknąć w prawy górny róg - otwórz w nowej karcie i w zależności od przeglądarki na  górnym pasku po prawej stronie - pobierz. Plik powinien być zapisany w folderze POBRANE).


 REGULAMIN BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE PODSTAWOWEJ IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA W CHOROSZCZY PODCZAS STANU EPIDEMII (COVID – 19)

  ZASADY PRZYJĘCIA UCZNIA

       1.Do placówki przychodzą są wyłącznie uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.  W przypadku kontaktu ucznia z osoba przebywającą na                            kwarantannie domowej lub w izolacji,  ma on bezwzględny zakaz przyjścia do szkoły.

 1. Uczniowie klas VIII oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach specjalistycznych oraz organizowanych w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej do placówki są przyprowadzane i odbierane przez osoby zdrowe.
 2. Bezwzględny zakaz przybycia do placówki obowiązuje uczniów z objawami chorobowymi, takim jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, katar. W innym przypadku nauczyciel odmówi przyjęcia ucznia do placówki.
 3. W przypadku pojawienia się niepokojących objawów choroby zakaźnej rodzic/ opiekun prawny jest zobowiązany w trybie natychmiastowym odebrać ucznia z placówki.
 4. Kontakt z nauczycielem odbywa się wyłącznie telefonicznie lub w formie elektronicznej.
 5. Uczniowie przed wejściem do placówki są zobowiązani do przedstawienia kwalifikacyjnej ankiety epidemiologicznej.
 6. Rodzic, wyrażając zgodę na przybycie ucznia do placówki, ponosi pełną odpowiedzialność i ryzyko zarażenia wirusem.
 7. Na terenie placówki obowiązuje używanie środków zapobiegawczych w tym zasłanianie ust oraz nosa, uczniowie przebywające w sali dydaktycznej są zwolnieni z tego obowiązku.
 8. Uczniowie powinni posiadać maseczki zakrywające usta i nos. Maseczki na twarz zapewnia rodzic/opiekun prawny ucznia.
 9. Ze względów bezpieczeństwa bezwzględny zakaz wchodzenia do placówki mają rodzice, opiekunowie prawni, osoby przywożące ucznia.
 10. Ze względu na zagrożenie epidemiczne w szkole nie będą wydawane obiady.
 11. Minimalna przestrzeń podczas zajęć dla jednego ucznia w sali wynosi 4 m2.
 12. Dystans społeczny między osobami przebywającymi w sali (nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji i uczniowie) wynosi min. 1,5 m.
 13. Uczeń, po wejściu do placówki, jest zobowiązany do dezynfekcji rąk oraz zachowania higieny rąk przez cały okres pobytu w placówce.
 14. Pomieszczenia, w których przebywają uczniowie, będą wietrzone systematycznie co godzinę, a stoliki, krzesła, klamki, poręcze - dezynfekowane.
 15. Uczniowie są zobowiązani do posiadania własnych podręczników, przyborów do pisania, rysowania. Pod żadnym pozorem nie udostępniają sobie pomocy szkolnych, nie przynoszą własnych innych przedmiotów niż te, które są dla nich niezbędne do pracy dydaktycznej podczas konsultacji.
 16. Nauczyciel (w masce i rękawiczkach) przy pomocy termometru bezdotykowego mierzy temperaturę ciała ucznia i podejmuje decyzję o wpuszczeniu go do szkoły. W przypadku temperatury ciała dziecka wynoszącej 37,5 stopnia lub więcej – uczeń nie zostaje przyjęty do placówki.
 17. W sytuacji odbioru ucznia ze szkoły, rodzic zgłasza ten fakt osobie dyżurującej przy wejściu i czeka na ucznia przed wejściem do placówki, zachowując wszelkie środki bezpieczeństwa.

                    SYTUACJE SZCZEGÓLNE, W TYM KWARANTANNA 

 1. Jeśli w placówce dojdzie do stwierdzenia przypadku zachorowania na COVID-19, wówczas uczeń i pracownik placówki są izolowane od reszty grupy (umieszczenie w izolatce).
 2. Dyrektor powiadamia o zaistniałej sytuacji najbliższą Stację Sanitarno- Epidemiologiczna oraz stosowne organy.
 3. Szkoła zostaje zamknięta, wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły postępują zgodnie z zaleceniami Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej.

załącznik nr 1

załącznik nr 2

załącznik nr 3