Zespół Szkół w Choroszczy

Ośrodek kariery


W Ośrodku Kariery uczniowie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do odnalezienia swojego miejsca w trudnej zawodowej rzeczywistości:

- poznają świat zawodów,

- uzyskują informacje o rynku pracy,

- uzyskają informację o możliwościach dalszego kształcenia się.

 

 

Zadania realizowane w ramach Ośrodka Kariery:

1.   Wyposażyć uczniów  w  wiedzę  i  umiejętności niezbędne do właściwego podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.

2.   Przygotować uczniów do radzenia sobie w sytuacjach trudnych (problemy zdrowotne, bezrobocie, mobilność zawodowa).

3.   Pomoc nauczycielom w przygotowaniu i prowadzeniu zajęć lekcyjnych związanych z poradnictwem zawodowych.

4.   Współpraca z rodzicami - poradnictwo.

 

Cele Ośrodka Kariery:

1.   Kształtowanie nawyku ciągłego planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celów.

2.   Kształtowanie postawy otwartości i umiejętności planowania przyszłości zawodowej.

3.   Kreowanie postaw aktywnych i umiejętności prezentowania się na rynku pracy.

4.   Poznawanie świata zawodu ( wymagania zawodu, środowiska pracy).

5.   Poznanie siebie ( swoich mocnych i słabych stron, zainteresowań, predyspozycji).

6.   Pobudzanie   aktywności   do  poszukiwania  alternatywnych  rozwiązań  w  różnych  sytuacjach  zawodowych i życiowych.

7.   Kształtowanie odpowiedzialności za własny rozwój.

Zakres działalności Ośrodka Kariery:

1.   Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z młodzieżą.

2.   Gromadzenie bazy informacyjnej.

3.   Prowadzenie dokumentacji Ośrodka Kariery.

4.   Współpraca z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną, rodzicami, gazetą szkolną.

5.   Współpraca z Biurami Karier i Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej.

 

Ośrodek Kariery zaprasza do współpracy uczniów chętnych do:

- redagowania gazetki,

- promowania naszej szkoły w środowisku lokalnym,

- uczestnictwa w spotkaniach na temat aktywnego poszukiwania pracy, wyboru kierunku, kształcenia po ukończeniu szkoły itp.,

- udziału w warsztatach ogólnorozwojowych i zawodoznawczych.

Opiekun Ośrodka Kariery:

Małgorzata Czulewicz (pedagog szkolny, doradca zawodowy)

Wycieczka zorganizowana przez Szkolny Ośrodek Kariery

W dniu 16 marca b.r. chętni uczniowie klas III gimnazjum odwiedzili Zespół Szkół Elektrycznych w Białymstoku. Celem wycieczki było bliższe poznanie ścieżek kształcenia i zawodów związanych z informatyką, elektroniką, cyfrowymi procesami graficznymi i elektryką. Zajęcia w „Elektryku” przyczyniły się do poznania miejsc pracy w naszym regionie. Nasi uczniowie uczestniczyli w warsztatach elektrycznych, obejrzeli animację 3D w technice holograficznej, uczestniczyli w pokazie robotów, zapoznali się z ciekawostkami krótkofalarstwa. Niektórzy z nich wygrali nagrody rzeczowe między innymi MP4 i koszulki.


Zaplanuj swoją karierę

W dniach 28, 29 lutego oraz 1 marca uczniowie klas III gimnazjum oraz klasy II i III liceum uczestniczyli w zajęciach warsztatowych prowadzonych przez doradców zawodowych z Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej z Białegostoku. Warsztaty doradcze dotyczyły świadomego kierowania swoją karierą edukacyjno-zawodową z uwzględnieniem własnych zainteresowań, uzdolnień, umiejętności, osobowości czy stanu zdrowia.

Czytaj całość ...

Ośrodek kariery - prezentacja

Zaplanuj swoją karierę - prezentacja dla klas III gimnazjum

 

Zespół Szkół w Choroszczy 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone.